Privacyverklaring

Jouw gegevens zijn veilig bij mij
Lees meer

Pricacy-

verklaring

Jouw gegevens zijn veilig bij mij

Privacyverklaring

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Kim Hartgers Coaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09208079, ook bekend onder Zi Yit.

Adres: Horalaan 165, 6721 KM Bennekom

 

2. PRIVACY

 • Kim Hartgers Coaching neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft jou een overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Kim Hartgers Coaching in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens:

3.1 Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Betalingsgegevens zoals IBAN nummer
 • IP-adres vanaf waar de online aankoop heeft plaatsgevonden

3.2 Websitebezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 10)

 

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

 • Het registreren van je geslacht is voor de uitvoering van dienstverlening naar jou toe van belang. In de workshops en andere coaching-aspecten wordt onderscheid gemaakt in de wijze van aanpak: voor vrouwen wordt een andere insteek en methodiek gehanteerd dan voor mannelijke klanten.
 • Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kim@kimhartgers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met je uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je onze nieuwsbrief en/of e-book te kunnen toezenden als jij jezelf daarvoor hebt aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Kim Hartgers Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

Kim Hartgers Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kim Hartgers Coaching) tussen zit.

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • Kim Hartgers Coaching verkoopt of deelt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten jouw gegevens.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Kim Hartgers Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. MARKETINGACTIVITEITEN

 • Klanten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor het aanmeldproces wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen.
  Na aanmelding voor de nieuwsbrief kun jij je te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.
 • Via de website kun je mijn e-book aanvragen. Om dit e-book te verkrijgen ga meteen akkoord dat je op de maillijst komt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.
 • Heb je problemen met het afmelden voor de nieuwsbrief? Neem dan even contact op via kim@kimhartgers.nl.
 • Er wordt gebruik gemaakt van (online) mogelijkheden die er zijn om nieuwe klanten te werven, dit in het kader van reguliere bedrijfsvoering. Vanuit deze platforms (niet limitatief: Facebook, Google) worden advertenties getoond die gericht worden aan bepaalde (algemene) doelgroepen zoals deze door de betreffende platforms samengesteld worden. Mocht je geen advertenties te zien willen krijgen, zal je dit bij het betreffende platform moeten aangeven dan wel een zogenaamde add-blocker in je browser active/li>

 

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies

Kim Hartgers Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wat als je niet van cookies houdt

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op je PC, tablet of mobiel kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Kim Hartgers Coaching kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Kim Hartgers Coaching wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Kim Hartgers Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Kim Hartgers Coaching niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Kim Hartgers Coaching behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. GOOGLE ANALYTICS

 • Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
 • Kim Hartgers Coaching heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Van alle IP-adressen is het laatste octet gemaskeerd. Dit houdt in dat van het IP-adres van een bezoeker de laatste cijfers anoniem zijn gemaakt.

 

11. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kim Hartgers Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kim@kimhartgers.nl. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

 

12. KLACHTEN

Kim Hartgers Coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. GEGEVENSBEVEILIGING

 • Kim Hartgers Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via kim@kimhartgers.nl.
 • In de webshop kan gebruik gemaakt worden van online afrekenen. Het afrekenen verloopt over SSL om je veiligheid te garanderen. Controleer dit door te kijken in de URL (adresbalk van uw browser) of er in het groen een slotje staat en begint met https://. Indien dit niet zo is, verlaat dan direct de pagina en ga niet verder in het betaalproces. Breng ons op de hoogte via kim@kimhartgers.nl.

 

14. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via je contactgegevens die bij Kim Hartgers Coaching bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of jij je nog kunt vinden in hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Bennekom, 19 juli 2018

Alles is liefde

Kim Hartgers
kim@kimhartgers.nl
+31(0)6 46 09 71 59

Bezoekadres
Horalaan 165
6721KM Bennekom

NL27 ABNA 0590 7667 40
BTW NL001858212B32
KvK 09208079

©Kim Hartgers Liefdes Coaching | KvK 09208079 | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden

Realisatie: Pica2Studio

Pin It on Pinterest